Vijon në normalitet viti akademik në KDS.

26 Shkurt 2015. Viti akademik 2015, në KDS ka filluar me një proces të mësimdhënies të përmirësuar për të gjitha kurset institucionale, mbështetur në konceptin e arsimimit ushtarak profesional. Në këtë kuadër, po realizohen dhe kurrikulat mësimore sipas nivelit të kurseve dhe kritereve të përparimit në gradë në përputhje me ligjin e karrierës ushtarake. Për ecurinë e zhvillimit, kualifikimit, vlerësimit dhe certifikimit të gjithë personelit ushtarak e civil që kalojnë në kurset institucionale dhe funksionale si në KDS ashtu edhe në Qendrat/Seksionet/Stërvitore në Forca, puna nuk është e vecuar si KDS, por është një punë bashkëpunuese me të gjithë Komandat e Forcave dhe Reparteve të FA-së. I gjithë ky proces realizohet në bazë të një procedure standarte veprimi, procedurë e cila ka për objekt rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes (Shkollës së Trupës) dhe Qendrave Stërvitore të komandave të Forcave Kryesore dhe ato Mbështetëse, përcaktimi i përgjegjësive e detyrimeve të tyre (palëve) për realizimin e procesit të certifikimit të aftësive të personelit në specialitetet përkatëse ushtarake,  si dhe përcaktimi i fushave të bashkëveprimit ndërmjet Shkollës së Trupës dhe qendrave stërvitore në Komandat e Forcave Tokësore, Detare, Ajrore dhe ato mbështetëse. Kjo realizohet nëpërmjet Shkollës së Trupës, Degës së Arsimimit/ Stërvitjes dhe Kurrikulës, të cilat dërgojnë ekipe vlerësimi dhe koordinimi në këto Qendra për të realizuar vlerësimin dhe certifikimin e personelit të tyre.

Konkretisht, në institucionin e AFA janë duke u zhvilluar “Kursi i Black Eagle 002” dhe Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit (KTHOSH).Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit(KTHOSH) ndiqet nga 37 kapitenë të FA të të RSH dhe 2 kapitenë të FSK. Kursi Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit zë një vend të rëndësishëm në hierarkinë e arsimimit ushtarak që zhvillon Akademia e Forcave të Armatosura. Ai përbën një hap cilësor në karrierën e oficerëve të rinj, duke realizuar kalimin nga drejtues të nivelit togë/kompani në oficer shtabi batalioni. Kursi ka për qëllim kryesor të përgatis oficerë në pozicionet e ndryshme të shtabeve të reparteve, si dhe në shtabe të reparteve e nënreparteve shumëkombëshe në përbërje të strukturave të NATO-s e ato ndërkombëtare.  Programi, nëpërmjet një perspektive vizionare mban në konsideratë kërkesat dhe perspektivat e mbrojtjes dhe të sigurisë në kuadër të NATO-s. Është programuar që kursantët, të cilët ndjekin kursin të marrin njohuri e aftësi të nivelit cilësor për t’u përballur me tematika  komplekse të përgjegjësive e të detyrave të rëndësishme që i presin në të ardhmen për nivelin e repartit dhe si oficer shtabi. Synohet gjithashtu që ata të krijojnë shprehi për të kuptuar, gjykuar e zgjidhur drejtë, me kompetencë, por edhe  në mënyrëtë pavarur detyra të ndryshme si në kohë paqeje, ashtu edhe në raste kërcënimesh  apo në forma të ndryshme konfliktesh.Në përfundim të kursit zhvillohet edhe një stërvitje me simulim në Qendrën e Simulimit, pranë Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes. Risi për këtë vit ishte përzgjedhja e kandidatëve më të mirë midis afro 190 vetësh, pas testeve të zhvilluara në përgatitjen fizike, njohurive në gjuhën angleze dhe testit të inteligjencës.

“Kursi i Black Eagle 002”, ndiqet nga 18 kursantë. Ky kurs zë një vend themelor në arsimimin ushtarak institucional që zhvillon AFA-ja. Në hartimin e programit të kursit është marrë parasysh eksperienca e  programit të mëparshëm të ndjekur me kursantët e “Black Eagle 001” si dhe eksperienca më e mirë që implementohet në akademitë e vendeve të NATO-s, eksperincë e dhënë kjo nga ushtarakët që kanë përfunduar studimet në akademitë homologe të vendeve të NATO-s, të cilët japin mësim me kursantët. Programi arsimor përfshin programin akademik ku pjesën kryesore të tij e zë përgatitja ushtarake, pa lënë pasdore  përgatitjen intelektuale, përgatitjen fizike si dhe njohurite në gjuhën angleze. Çdo kandidat nëpërmjet këtij programi merr njohuritë e nevojshme bazë për drejtimin e Togës, mbi lidershipin, përvetëson konceptet taktike dhe operacioneve luftarake e jo luftarake, si dhe fiton shprehitë praktike e teorike më të domosdoshme. Programi i Kursit të Oficerit të Ri synon t’u mundësojë kandidatëve për oficerë të avancojë e të përshtaten në mënyrë efektive me ndryshimet dhe të panjohurat që ofron realiteti i aktual teknologjik, social, ekonomik, politik dhe ushtarak si kombëtarë ashtu edhe ndërkombëtarë. Kursi i Oficerit të Ri ka për objektiv themelor përgatitjen e kadetëve për oficerë të ri me njohuri praktike, teorike, teknike, menaxhuese, me aftësi bazë taktike dhe drejtuese për drejtimin dhe komandimin e togës në lloje të ndryshme operacionesh.  Në trajnimin e tyre japin kontributin oficerë ushtarakë nga Forcat Komando, Forcat Speciale, b2k, ANO dhe pedagogë të AFA. Ky kurs zhvillohet në bashkëpunim me  Gardën Kombëtare të Neë Jersey-it. Etapa e parë e stërvitjes zhvillohet në Akademinë e Forcave të Armatosura nga Departamenti i Përgatitjes së Oficerit të Ri dhe etapa e dytë  zhvillohet në Shkollën e Kandidatëve për Oficer në Gardën Kombëtare të Neë Jersey-it ose në homologen e saj  në Shkollën Federale të Kandidatëve për Oficerë.

Edhe në Qëndrën e Gjuhëve të Huaja, aktualisht janë duke u zhvilluar kurset periodike të gjuhës angleze për të gjitha nivelet.

institucionin e ANO, aktualisht po vijon proçesi mësimor i tre kurseve, kursi i 33Bazë me 46 kursantë, dhe kursi i 33 i Avancuar me 30 kursantë. Në ndryshim nga zhvillimi i kurseve paraardhëse me fillimin e këtij viti të ri akademik, kursantët që janë duke ndjekur aktualisht kurset në ANO kanë ardhur si kursantë të cilët kanë plotësuar të gjitha kriteret ligjore dhe administrative për të qënë pjesë e kurseve respektive dhe i janë nënshtruar testimeve dhe përzgjedhjes së tyre në repartet dhe njësitë ku ata shërbejnë. Lidhur me testimet, në ANO u realizuan vetëm testimet njohëse me synimin për të parë nivelin e kursantëve nëpërmjet testimit intelektual dhe atij fizik.

Kursi Bazë i N/oficerit, i cili përkon me kohëzgjatjen më të madhe, 12 javë, ku merren bazat e formimit të nënoficerit ka filluar më datë 19 Janar dhe do të përfundojë më 10 Prill. Aktualisht kursantët e këtij kursi po vijojnë mësimin në ambjentet e ANO-së për të marrë njohuri dhe një formim të përgjithshëm mbi përgjegjësitë e komandantit të skuadrës dhe detyrave respektive me të. Një vend të veccantë zë dhe trajnimi në Qëndrën e Simulimit ku kursantët do të zhvillojnë një stërvitje 5 ditore për  veprimet e skuadrës në pikë kontrrolli” nëpërmjet sistemitt VBS-2. Aplikimi i programit VBS-2 në këtë stërvitje i jep mundësinë kursantëve për një përfytyrim sa më real të një situate konkrete në terren, duke i bërë ata më kompetentë e të aftë në zgjidhjen e situatave reale nëpër misione. Risi e këtij kursi është mënyra e vlerësimit të kursantëve në përgatitjen fizike, e cila është standartizuar sipas rregullores së përgatitjes fizike 2014, duke bërë përshtatjen e saj edhe me praktikën e ndjekur nga Garda Kombëtare e Neë Jersey-it.

Kursi i Avancuar i N/oficerit, si kursi i përgatitjes së tetarëve për të marrë detyra të një niveli më të lartë, si ajo e zv/komandantit të togës, ka filluar më datë 09 Shkurt dhe do të vijojë për 8 javë. Në këtë kurs kursantët angazhohen në rolin e Zv/komandantit të togës dhe zhvillopjnë modulet praktike ku kurorëzohen me një komplekse 24 orëshe, të cilët nën monitorimin e instruktorit përgjegjës dhe komandantit të kursit, drejtojnë togën sipas ndarjes së bërë nga instrutkori përgjegjës . në një rëndësi të veccantë zë dhe stërvitja 5 ditore  në qëndren e simulimit ‘’toga në mbrojtje”.

Gjithashtu, në drejtim të realizimit të procesit të testimit në rang FA të personelit ushtar/detar IV, kandidatë për titullim dhe gradim N/of. Aktiv, angazhimi i KDS ka konsistuar në sigurimin e mbështetjes infrastrukturore, si dhe me ngritjen dhe funksionimin e komisioneve për vlerësimin intelektual, psikologjik dhe gjuhë e huaj, ku Dega e Arsimimit/Stërvitjes dhe Kurrikulave ka peshën kryesore në të. Një punë e mirë dhe voluminoze është bërë edhe në drejtim të testimit të personelit ushtar/detar IV, kandidatë për kryerjen e kursit fillestar të N/oficerit, nëpërmjet realizmimit të një procesi korrekt në përzgjedhjen e kandidatëve të këtij kursi. Nuk kanë ngelur jashtë vëmëndjes dhe aktivitetet e veprimtaritë sportive, si kampionati i pingpongut etj.

Gjithcka e realizuar deri më tani në institucionin e KDS, ka patur një qëllim të vetëm, atë të realizimit të misionit, objektivave dhe detyrave të vëna në kuadër të reformimit të gjithanshëm të FA, në funksion të objektivit për të patur një sistem arsimimi ushtarak të plotë e të integruar.Vijon në normalitet viti akademik në KDS.

 

26 Shkurt 2015. Viti akademik 2015, në KDS ka filluar me një proces të mësimdhënies të përmirësuar për të gjitha kurset institucionale, mbështetur në konceptin e arsimimit ushtarak profesional. Në këtë kuadër, po realizohen dhe kurrikulat mësimore sipas nivelit të kurseve dhe kritereve të përparimit në gradë në përputhje me ligjin e karrierës ushtarake. Për ecurinë e zhvillimit, kualifikimit, vlerësimit dhe certifikimit të gjithë personelit ushtarak e civil që kalojnë në kurset institucionale dhe funksionale si në KDS ashtu edhe në Qendrat/Seksionet/Stërvitore në Forca, puna nuk është e vecuar si KDS, por është një punë bashkëpunuese me të gjithë Komandat e Forcave dhe Reparteve të FA-së. I gjithë ky proces realizohet në bazë të një procedure standarte veprimi, procedurë e cila ka për objekt rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes (Shkollës së Trupës) dhe Qendrave Stërvitore të komandave të Forcave Kryesore dhe ato Mbështetëse, përcaktimi i përgjegjësive e detyrimeve të tyre (palëve) për realizimin e procesit të certifikimit të aftësive të personelit në specialitetet përkatëse ushtarake,  si dhe përcaktimi i fushave të bashkëveprimit ndërmjet Shkollës së Trupës dhe qendrave stërvitore në Komandat e Forcave Tokësore, Detare, Ajrore dhe ato mbështetëse. Kjo realizohet nëpërmjet Shkollës së Trupës, Degës së Arsimimit/ Stërvitjes dhe Kurrikulës, të cilat dërgojnë ekipe vlerësimi dhe koordinimi në këto Qendra për të realizuar vlerësimin dhe certifikimin e personelit të tyre.

Konkretisht, në institucionin e AFA janë duke u zhvilluar “Kursi i Black Eagle 002” dhe Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit (KTHOSH).Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit(KTHOSH) ndiqet nga 37 kapitenë të FA të të RSH dhe 2 kapitenë të FSK. Kursi Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit zë një vend të rëndësishëm në hierarkinë e arsimimit ushtarak që zhvillon Akademia e Forcave të Armatosura. Ai përbën një hap cilësor në karrierën e oficerëve të rinj, duke realizuar kalimin nga drejtues të nivelit togë/kompani në oficer shtabi batalioni. Kursi ka për qëllim kryesor të përgatis oficerë në pozicionet e ndryshme të shtabeve të reparteve, si dhe në shtabe të reparteve e nënreparteve shumëkombëshe në përbërje të strukturave të NATO-s e ato ndërkombëtare.  Programi, nëpërmjet një perspektive vizionare mban në konsideratë kërkesat dhe perspektivat e mbrojtjes dhe të sigurisë në kuadër të NATO-s. Është programuar që kursantët, të cilët ndjekin kursin të marrin njohuri e aftësi të nivelit cilësor për t’u përballur me tematika  komplekse të përgjegjësive e të detyrave të rëndësishme që i presin në të ardhmen për nivelin e repartit dhe si oficer shtabi. Synohet gjithashtu që ata të krijojnë shprehi për të kuptuar, gjykuar e zgjidhur drejtë, me kompetencë, por edhe  në mënyrëtë pavarur detyra të ndryshme si në kohë paqeje, ashtu edhe në raste kërcënimesh  apo në forma të ndryshme konfliktesh.Në përfundim të kursit zhvillohet edhe një stërvitje me simulim në Qendrën e Simulimit, pranë Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes. Risi për këtë vit ishte përzgjedhja e kandidatëve më të mirë midis afro 190 vetësh, pas testeve të zhvilluara në përgatitjen fizike, njohurive në gjuhën angleze dhe testit të inteligjencës.

“Kursi i Black Eagle 002”, ndiqet nga 18 kursantë. Ky kurs zë një vend themelor në arsimimin ushtarak institucional që zhvillon AFA-ja. Në hartimin e programit të kursit është marrë parasysh eksperienca e  programit të mëparshëm të ndjekur me kursantët e “Black Eagle 001” si dhe eksperienca më e mirë që implementohet në akademitë e vendeve të NATO-s, eksperincë e dhënë kjo nga ushtarakët që kanë përfunduar studimet në akademitë homologe të vendeve të NATO-s, të cilët japin mësim me kursantët. Programi arsimor përfshin programin akademik ku pjesën kryesore të tij e zë përgatitja ushtarake, pa lënë pasdore  përgatitjen intelektuale, përgatitjen fizike si dhe njohurite në gjuhën angleze. Çdo kandidat nëpërmjet këtij programi merr njohuritë e nevojshme bazë për drejtimin e Togës, mbi lidershipin, përvetëson konceptet taktike dhe operacioneve luftarake e jo luftarake, si dhe fiton shprehitë praktike e teorike më të domosdoshme. Programi i Kursit të Oficerit të Ri synon t’u mundësojë kandidatëve për oficerë të avancojë e të përshtaten në mënyrë efektive me ndryshimet dhe të panjohurat që ofron realiteti i aktual teknologjik, social, ekonomik, politik dhe ushtarak si kombëtarë ashtu edhe ndërkombëtarë. Kursi i Oficerit të Ri ka për objektiv themelor përgatitjen e kadetëve për oficerë të ri me njohuri praktike, teorike, teknike, menaxhuese, me aftësi bazë taktike dhe drejtuese për drejtimin dhe komandimin e togës në lloje të ndryshme operacionesh.  Në trajnimin e tyre japin kontributin oficerë ushtarakë nga Forcat Komando, Forcat Speciale, b2k, ANO dhe pedagogë të AFA. Ky kurs zhvillohet në bashkëpunim me  Gardën Kombëtare të Neë Jersey-it. Etapa e parë e stërvitjes zhvillohet në Akademinë e Forcave të Armatosura nga Departamenti i Përgatitjes së Oficerit të Ri dhe etapa e dytë  zhvillohet në Shkollën e Kandidatëve për Oficer në Gardën Kombëtare të Neë Jersey-it ose në homologen e saj  në Shkollën Federale të Kandidatëve për Oficerë.

Edhe në Qëndrën e Gjuhëve të Huaja, aktualisht janë duke u zhvilluar kurset periodike të gjuhës angleze për të gjitha nivelet.

institucionin e ANO, aktualisht po vijon proçesi mësimor i tre kurseve, kursi i 33Bazë me 46 kursantë, dhe kursi i 33 i Avancuar me 30 kursantë. Në ndryshim nga zhvillimi i kurseve paraardhëse me fillimin e këtij viti të ri akademik, kursantët që janë duke ndjekur aktualisht kurset në ANO kanë ardhur si kursantë të cilët kanë plotësuar të gjitha kriteret ligjore dhe administrative për të qënë pjesë e kurseve respektive dhe i janë nënshtruar testimeve dhe përzgjedhjes së tyre në repartet dhe njësitë ku ata shërbejnë. Lidhur me testimet, në ANO u realizuan vetëm testimet njohëse me synimin për të parë nivelin e kursantëve nëpërmjet testimit intelektual dhe atij fizik.

Kursi Bazë i N/oficerit, i cili përkon me kohëzgjatjen më të madhe, 12 javë, ku merren bazat e formimit të nënoficerit ka filluar më datë 19 Janar dhe do të përfundojë më 10 Prill. Aktualisht kursantët e këtij kursi po vijojnë mësimin në ambjentet e ANO-së për të marrë njohuri dhe një formim të përgjithshëm mbi përgjegjësitë e komandantit të skuadrës dhe detyrave respektive me të. Një vend të veccantë zë dhe trajnimi në Qëndrën e Simulimit ku kursantët do të zhvillojnë një stërvitje 5 ditore për  veprimet e skuadrës në pikë kontrrolli” nëpërmjet sistemitt VBS-2. Aplikimi i programit VBS-2 në këtë stërvitje i jep mundësinë kursantëve për një përfytyrim sa më real të një situate konkrete në terren, duke i bërë ata më kompetentë e të aftë në zgjidhjen e situatave reale nëpër misione. Risi e këtij kursi është mënyra e vlerësimit të kursantëve në përgatitjen fizike, e cila është standartizuar sipas rregullores së përgatitjes fizike 2014, duke bërë përshtatjen e saj edhe me praktikën e ndjekur nga Garda Kombëtare e Neë Jersey-it.

Kursi i Avancuar i N/oficerit, si kursi i përgatitjes së tetarëve për të marrë detyra të një niveli më të lartë, si ajo e zv/komandantit të togës, ka filluar më datë 09 Shkurt dhe do të vijojë për 8 javë. Në këtë kurs kursantët angazhohen në rolin e Zv/komandantit të togës dhe zhvillopjnë modulet praktike ku kurorëzohen me një komplekse 24 orëshe, të cilët nën monitorimin e instruktorit përgjegjës dhe komandantit të kursit, drejtojnë togën sipas ndarjes së bërë nga instrutkori përgjegjës . në një rëndësi të veccantë zë dhe stërvitja 5 ditore  në qëndren e simulimit ‘’toga në mbrojtje”.

Gjithashtu, në drejtim të realizimit të procesit të testimit në rang FA të personelit ushtar/detar IV, kandidatë për titullim dhe gradim N/of. Aktiv, angazhimi i KDS ka konsistuar në sigurimin e mbështetjes infrastrukturore, si dhe me ngritjen dhe funksionimin e komisioneve për vlerësimin intelektual, psikologjik dhe gjuhë e huaj, ku Dega e Arsimimit/Stërvitjes dhe Kurrikulave ka peshën kryesore në të. Një punë e mirë dhe voluminoze është bërë edhe në drejtim të testimit të personelit ushtar/detar IV, kandidatë për kryerjen e kursit fillestar të N/oficerit, nëpërmjet realizmimit të një procesi korrekt në përzgjedhjen e kandidatëve të këtij kursi. Nuk kanë ngelur jashtë vëmëndjes dhe aktivitetet e veprimtaritë sportive, si kampionati i pingpongut etj.

Gjithcka e realizuar deri më tani në institucionin e KDS, ka patur një qëllim të vetëm, atë të realizimit të misionit, objektivave dhe detyrave të vëna në kuadër të reformimit të gjithanshëm të FA, në funksion të objektivit për të patur një sistem arsimimi ushtarak të plotë e të integruar.Vijon në normalitet viti akademik në KDS.

 

26 Shkurt 2015. Viti akademik 2015, në KDS ka filluar me një proces të mësimdhënies të përmirësuar për të gjitha kurset institucionale, mbështetur në konceptin e arsimimit ushtarak profesional. Në këtë kuadër, po realizohen dhe kurrikulat mësimore sipas nivelit të kurseve dhe kritereve të përparimit në gradë në përputhje me ligjin e karrierës ushtarake. Për ecurinë e zhvillimit, kualifikimit, vlerësimit dhe certifikimit të gjithë personelit ushtarak e civil që kalojnë në kurset institucionale dhe funksionale si në KDS ashtu edhe në Qendrat/Seksionet/Stërvitore në Forca, puna nuk është e vecuar si KDS, por është një punë bashkëpunuese me të gjithë Komandat e Forcave dhe Reparteve të FA-së. I gjithë ky proces realizohet në bazë të një procedure standarte veprimi, procedurë e cila ka për objekt rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes (Shkollës së Trupës) dhe Qendrave Stërvitore të komandave të Forcave Kryesore dhe ato Mbështetëse, përcaktimi i përgjegjësive e detyrimeve të tyre (palëve) për realizimin e procesit të certifikimit të aftësive të personelit në specialitetet përkatëse ushtarake,  si dhe përcaktimi i fushave të bashkëveprimit ndërmjet Shkollës së Trupës dhe qendrave stërvitore në Komandat e Forcave Tokësore, Detare, Ajrore dhe ato mbështetëse. Kjo realizohet nëpërmjet Shkollës së Trupës, Degës së Arsimimit/ Stërvitjes dhe Kurrikulës, të cilat dërgojnë ekipe vlerësimi dhe koordinimi në këto Qendra për të realizuar vlerësimin dhe certifikimin e personelit të tyre.

Konkretisht, në institucionin e AFA janë duke u zhvilluar “Kursi i Black Eagle 002” dhe Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit (KTHOSH).Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit(KTHOSH) ndiqet nga 37 kapitenë të FA të të RSH dhe 2 kapitenë të FSK. Kursi Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit zë një vend të rëndësishëm në hierarkinë e arsimimit ushtarak që zhvillon Akademia e Forcave të Armatosura. Ai përbën një hap cilësor në karrierën e oficerëve të rinj, duke realizuar kalimin nga drejtues të nivelit togë/kompani në oficer shtabi batalioni. Kursi ka për qëllim kryesor të përgatis oficerë në pozicionet e ndryshme të shtabeve të reparteve, si dhe në shtabe të reparteve e nënreparteve shumëkombëshe në përbërje të strukturave të NATO-s e ato ndërkombëtare.  Programi, nëpërmjet një perspektive vizionare mban në konsideratë kërkesat dhe perspektivat e mbrojtjes dhe të sigurisë në kuadër të NATO-s. Është programuar që kursantët, të cilët ndjekin kursin të marrin njohuri e aftësi të nivelit cilësor për t’u përballur me tematika  komplekse të përgjegjësive e të detyrave të rëndësishme që i presin në të ardhmen për nivelin e repartit dhe si oficer shtabi. Synohet gjithashtu që ata të krijojnë shprehi për të kuptuar, gjykuar e zgjidhur drejtë, me kompetencë, por edhe  në mënyrëtë pavarur detyra të ndryshme si në kohë paqeje, ashtu edhe në raste kërcënimesh  apo në forma të ndryshme konfliktesh.Në përfundim të kursit zhvillohet edhe një stërvitje me simulim në Qendrën e Simulimit, pranë Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes. Risi për këtë vit ishte përzgjedhja e kandidatëve më të mirë midis afro 190 vetësh, pas testeve të zhvilluara në përgatitjen fizike, njohurive në gjuhën angleze dhe testit të inteligjencës.

“Kursi i Black Eagle 002”, ndiqet nga 18 kursantë. Ky kurs zë një vend themelor në arsimimin ushtarak institucional që zhvillon AFA-ja. Në hartimin e programit të kursit është marrë parasysh eksperienca e  programit të mëparshëm të ndjekur me kursantët e “Black Eagle 001” si dhe eksperienca më e mirë që implementohet në akademitë e vendeve të NATO-s, eksperincë e dhënë kjo nga ushtarakët që kanë përfunduar studimet në akademitë homologe të vendeve të NATO-s, të cilët japin mësim me kursantët. Programi arsimor përfshin programin akademik ku pjesën kryesore të tij e zë përgatitja ushtarake, pa lënë pasdore  përgatitjen intelektuale, përgatitjen fizike si dhe njohurite në gjuhën angleze. Çdo kandidat nëpërmjet këtij programi merr njohuritë e nevojshme bazë për drejtimin e Togës, mbi lidershipin, përvetëson konceptet taktike dhe operacioneve luftarake e jo luftarake, si dhe fiton shprehitë praktike e teorike më të domosdoshme. Programi i Kursit të Oficerit të Ri synon t’u mundësojë kandidatëve për oficerë të avancojë e të përshtaten në mënyrë efektive me ndryshimet dhe të panjohurat që ofron realiteti i aktual teknologjik, social, ekonomik, politik dhe ushtarak si kombëtarë ashtu edhe ndërkombëtarë. Kursi i Oficerit të Ri ka për objektiv themelor përgatitjen e kadetëve për oficerë të ri me njohuri praktike, teorike, teknike, menaxhuese, me aftësi bazë taktike dhe drejtuese për drejtimin dhe komandimin e togës në lloje të ndryshme operacionesh.  Në trajnimin e tyre japin kontributin oficerë ushtarakë nga Forcat Komando, Forcat Speciale, b2k, ANO dhe pedagogë të AFA. Ky kurs zhvillohet në bashkëpunim me  Gardën Kombëtare të Neë Jersey-it. Etapa e parë e stërvitjes zhvillohet në Akademinë e Forcave të Armatosura nga Departamenti i Përgatitjes së Oficerit të Ri dhe etapa e dytë  zhvillohet në Shkollën e Kandidatëve për Oficer në Gardën Kombëtare të Neë Jersey-it ose në homologen e saj  në Shkollën Federale të Kandidatëve për Oficerë.

Edhe në Qëndrën e Gjuhëve të Huaja, aktualisht janë duke u zhvilluar kurset periodike të gjuhës angleze për të gjitha nivelet.

institucionin e ANO, aktualisht po vijon proçesi mësimor i tre kurseve, kursi i 33Bazë me 46 kursantë, dhe kursi i 33 i Avancuar me 30 kursantë. Në ndryshim nga zhvillimi i kurseve paraardhëse me fillimin e këtij viti të ri akademik, kursantët që janë duke ndjekur aktualisht kurset në ANO kanë ardhur si kursantë të cilët kanë plotësuar të gjitha kriteret ligjore dhe administrative për të qënë pjesë e kurseve respektive dhe i janë nënshtruar testimeve dhe përzgjedhjes së tyre në repartet dhe njësitë ku ata shërbejnë. Lidhur me testimet, në ANO u realizuan vetëm testimet njohëse me synimin për të parë nivelin e kursantëve nëpërmjet testimit intelektual dhe atij fizik.

Kursi Bazë i N/oficerit, i cili përkon me kohëzgjatjen më të madhe, 12 javë, ku merren bazat e formimit të nënoficerit ka filluar më datë 19 Janar dhe do të përfundojë më 10 Prill. Aktualisht kursantët e këtij kursi po vijojnë mësimin në ambjentet e ANO-së për të marrë njohuri dhe një formim të përgjithshëm mbi përgjegjësitë e komandantit të skuadrës dhe detyrave respektive me të. Një vend të veccantë zë dhe trajnimi në Qëndrën e Simulimit ku kursantët do të zhvillojnë një stërvitje 5 ditore për  veprimet e skuadrës në pikë kontrrolli” nëpërmjet sistemitt VBS-2. Aplikimi i programit VBS-2 në këtë stërvitje i jep mundësinë kursantëve për një përfytyrim sa më real të një situate konkrete në terren, duke i bërë ata më kompetentë e të aftë në zgjidhjen e situatave reale nëpër misione. Risi e këtij kursi është mënyra e vlerësimit të kursantëve në përgatitjen fizike, e cila është standartizuar sipas rregullores së përgatitjes fizike 2014, duke bërë përshtatjen e saj edhe me praktikën e ndjekur nga Garda Kombëtare e Neë Jersey-it.

Kursi i Avancuar i N/oficerit, si kursi i përgatitjes së tetarëve për të marrë detyra të një niveli më të lartë, si ajo e zv/komandantit të togës, ka filluar më datë 09 Shkurt dhe do të vijojë për 8 javë. Në këtë kurs kursantët angazhohen në rolin e Zv/komandantit të togës dhe zhvillopjnë modulet praktike ku kurorëzohen me një komplekse 24 orëshe, të cilët nën monitorimin e instruktorit përgjegjës dhe komandantit të kursit, drejtojnë togën sipas ndarjes së bërë nga instrutkori përgjegjës . në një rëndësi të veccantë zë dhe stërvitja 5 ditore  në qëndren e simulimit ‘’toga në mbrojtje”.

Gjithashtu, në drejtim të realizimit të procesit të testimit në rang FA të personelit ushtar/detar IV, kandidatë për titullim dhe gradim N/of. Aktiv, angazhimi i KDS ka konsistuar në sigurimin e mbështetjes infrastrukturore, si dhe me ngritjen dhe funksionimin e komisioneve për vlerësimin intelektual, psikologjik dhe gjuhë e huaj, ku Dega e Arsimimit/Stërvitjes dhe Kurrikulave ka peshën kryesore në të. Një punë e mirë dhe voluminoze është bërë edhe në drejtim të testimit të personelit ushtar/detar IV, kandidatë për kryerjen e kursit fillestar të N/oficerit, nëpërmjet realizmimit të një procesi korrekt në përzgjedhjen e kandidatëve të këtij kursi. Nuk kanë ngelur jashtë vëmëndjes dhe aktivitetet e veprimtaritë sportive, si kampionati i pingpongut etj.

Gjithcka e realizuar deri më tani në institucionin e KDS, ka patur një qëllim të vetëm, atë të realizimit të misionit, objektivave dhe detyrave të vëna në kuadër të reformimit të gjithanshëm të FA, në funksion të objektivit për të patur një sistem arsimimi ushtarak të plotë e të integruar.Vijon në normalitet viti akademik në KDS.

 

26 Shkurt 2015. Viti akademik 2015, në KDS ka filluar me një proces të mësimdhënies të përmirësuar për të gjitha kurset institucionale, mbështetur në konceptin e arsimimit ushtarak profesional. Në këtë kuadër, po realizohen dhe kurrikulat mësimore sipas nivelit të kurseve dhe kritereve të përparimit në gradë në përputhje me ligjin e karrierës ushtarake. Për ecurinë e zhvillimit, kualifikimit, vlerësimit dhe certifikimit të gjithë personelit ushtarak e civil që kalojnë në kurset institucionale dhe funksionale si në KDS ashtu edhe në Qendrat/Seksionet/Stërvitore në Forca, puna nuk është e vecuar si KDS, por është një punë bashkëpunuese me të gjithë Komandat e Forcave dhe Reparteve të FA-së. I gjithë ky proces realizohet në bazë të një procedure standarte veprimi, procedurë e cila ka për objekt rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes (Shkollës së Trupës) dhe Qendrave Stërvitore të komandave të Forcave Kryesore dhe ato Mbështetëse, përcaktimi i përgjegjësive e detyrimeve të tyre (palëve) për realizimin e procesit të certifikimit të aftësive të personelit në specialitetet përkatëse ushtarake,  si dhe përcaktimi i fushave të bashkëveprimit ndërmjet Shkollës së Trupës dhe qendrave stërvitore në Komandat e Forcave Tokësore, Detare, Ajrore dhe ato mbështetëse. Kjo realizohet nëpërmjet Shkollës së Trupës, Degës së Arsimimit/ Stërvitjes dhe Kurrikulës, të cilat dërgojnë ekipe vlerësimi dhe koordinimi në këto Qendra për të realizuar vlerësimin dhe certifikimin e personelit të tyre.

Konkretisht, në institucionin e AFA janë duke u zhvilluar “Kursi i Black Eagle 002” dhe Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit (KTHOSH).Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit(KTHOSH) ndiqet nga 37 kapitenë të FA të të RSH dhe 2 kapitenë të FSK. Kursi Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit zë një vend të rëndësishëm në hierarkinë e arsimimit ushtarak që zhvillon Akademia e Forcave të Armatosura. Ai përbën një hap cilësor në karrierën e oficerëve të rinj, duke realizuar kalimin nga drejtues të nivelit togë/kompani në oficer shtabi batalioni. Kursi ka për qëllim kryesor të përgatis oficerë në pozicionet e ndryshme të shtabeve të reparteve, si dhe në shtabe të reparteve e nënreparteve shumëkombëshe në përbërje të strukturave të NATO-s e ato ndërkombëtare.  Programi, nëpërmjet një perspektive vizionare mban në konsideratë kërkesat dhe perspektivat e mbrojtjes dhe të sigurisë në kuadër të NATO-s. Është programuar që kursantët, të cilët ndjekin kursin të marrin njohuri e aftësi të nivelit cilësor për t’u përballur me tematika  komplekse të përgjegjësive e të detyrave të rëndësishme që i presin në të ardhmen për nivelin e repartit dhe si oficer shtabi. Synohet gjithashtu që ata të krijojnë shprehi për të kuptuar, gjykuar e zgjidhur drejtë, me kompetencë, por edhe  në mënyrëtë pavarur detyra të ndryshme si në kohë paqeje, ashtu edhe në raste kërcënimesh  apo në forma të ndryshme konfliktesh.Në përfundim të kursit zhvillohet edhe një stërvitje me simulim në Qendrën e Simulimit, pranë Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes. Risi për këtë vit ishte përzgjedhja e kandidatëve më të mirë midis afro 190 vetësh, pas testeve të zhvilluara në përgatitjen fizike, njohurive në gjuhën angleze dhe testit të inteligjencës.

“Kursi i Black Eagle 002”, ndiqet nga 18 kursantë. Ky kurs zë një vend themelor në arsimimin ushtarak institucional që zhvillon AFA-ja. Në hartimin e programit të kursit është marrë parasysh eksperienca e  programit të mëparshëm të ndjekur me kursantët e “Black Eagle 001” si dhe eksperienca më e mirë që implementohet në akademitë e vendeve të NATO-s, eksperincë e dhënë kjo nga ushtarakët që kanë përfunduar studimet në akademitë homologe të vendeve të NATO-s, të cilët japin mësim me kursantët. Programi arsimor përfshin programin akademik ku pjesën kryesore të tij e zë përgatitja ushtarake, pa lënë pasdore  përgatitjen intelektuale, përgatitjen fizike si dhe njohurite në gjuhën angleze. Çdo kandidat nëpërmjet këtij programi merr njohuritë e nevojshme bazë për drejtimin e Togës, mbi lidershipin, përvetëson konceptet taktike dhe operacioneve luftarake e jo luftarake, si dhe fiton shprehitë praktike e teorike më të domosdoshme. Programi i Kursit të Oficerit të Ri synon t’u mundësojë kandidatëve për oficerë të avancojë e të përshtaten në mënyrë efektive me ndryshimet dhe të panjohurat që ofron realiteti i aktual teknologjik, social, ekonomik, politik dhe ushtarak si kombëtarë ashtu edhe ndërkombëtarë. Kursi i Oficerit të Ri ka për objektiv themelor përgatitjen e kadetëve për oficerë të ri me njohuri praktike, teorike, teknike, menaxhuese, me aftësi bazë taktike dhe drejtuese për drejtimin dhe komandimin e togës në lloje të ndryshme operacionesh.  Në trajnimin e tyre japin kontributin oficerë ushtarakë nga Forcat Komando, Forcat Speciale, b2k, ANO dhe pedagogë të AFA. Ky kurs zhvillohet në bashkëpunim me  Gardën Kombëtare të Neë Jersey-it. Etapa e parë e stërvitjes zhvillohet në Akademinë e Forcave të Armatosura nga Departamenti i Përgatitjes së Oficerit të Ri dhe etapa e dytë  zhvillohet në Shkollën e Kandidatëve për Oficer në Gardën Kombëtare të Neë Jersey-it ose në homologen e saj  në Shkollën Federale të Kandidatëve për Oficerë.

Edhe në Qëndrën e Gjuhëve të Huaja, aktualisht janë duke u zhvilluar kurset periodike të gjuhës angleze për të gjitha nivelet.

institucionin e ANO, aktualisht po vijon proçesi mësimor i tre kurseve, kursi i 33Bazë me 46 kursantë, dhe kursi i 33 i Avancuar me 30 kursantë. Në ndryshim nga zhvillimi i kurseve paraardhëse me fillimin e këtij viti të ri akademik, kursantët që janë duke ndjekur aktualisht kurset në ANO kanë ardhur si kursantë të cilët kanë plotësuar të gjitha kriteret ligjore dhe administrative për të qënë pjesë e kurseve respektive dhe i janë nënshtruar testimeve dhe përzgjedhjes së tyre në repartet dhe njësitë ku ata shërbejnë. Lidhur me testimet, në ANO u realizuan vetëm testimet njohëse me synimin për të parë nivelin e kursantëve nëpërmjet testimit intelektual dhe atij fizik.

Kursi Bazë i N/oficerit, i cili përkon me kohëzgjatjen më të madhe, 12 javë, ku merren bazat e formimit të nënoficerit ka filluar më datë 19 Janar dhe do të përfundojë më 10 Prill. Aktualisht kursantët e këtij kursi po vijojnë mësimin në ambjentet e ANO-së për të marrë njohuri dhe një formim të përgjithshëm mbi përgjegjësitë e komandantit të skuadrës dhe detyrave respektive me të. Një vend të veccantë zë dhe trajnimi në Qëndrën e Simulimit ku kursantët do të zhvillojnë një stërvitje 5 ditore për  veprimet e skuadrës në pikë kontrrolli” nëpërmjet sistemitt VBS-2. Aplikimi i programit VBS-2 në këtë stërvitje i jep mundësinë kursantëve për një përfytyrim sa më real të një situate konkrete në terren, duke i bërë ata më kompetentë e të aftë në zgjidhjen e situatave reale nëpër misione. Risi e këtij kursi është mënyra e vlerësimit të kursantëve në përgatitjen fizike, e cila është standartizuar sipas rregullores së përgatitjes fizike 2014, duke bërë përshtatjen e saj edhe me praktikën e ndjekur nga Garda Kombëtare e Neë Jersey-it.

Kursi i Avancuar i N/oficerit, si kursi i përgatitjes së tetarëve për të marrë detyra të një niveli më të lartë, si ajo e zv/komandantit të togës, ka filluar më datë 09 Shkurt dhe do të vijojë për 8 javë. Në këtë kurs kursantët angazhohen në rolin e Zv/komandantit të togës dhe zhvillopjnë modulet praktike ku kurorëzohen me një komplekse 24 orëshe, të cilët nën monitorimin e instruktorit përgjegjës dhe komandantit të kursit, drejtojnë togën sipas ndarjes së bërë nga instrutkori përgjegjës . në një rëndësi të veccantë zë dhe stërvitja 5 ditore  në qëndren e simulimit ‘’toga në mbrojtje”.

Gjithashtu, në drejtim të realizimit të procesit të testimit në rang FA të personelit ushtar/detar IV, kandidatë për titullim dhe gradim N/of. Aktiv, angazhimi i KDS ka konsistuar në sigurimin e mbështetjes infrastrukturore, si dhe me ngritjen dhe funksionimin e komisioneve për vlerësimin intelektual, psikologjik dhe gjuhë e huaj, ku Dega e Arsimimit/Stërvitjes dhe Kurrikulave ka peshën kryesore në të. Një punë e mirë dhe voluminoze është bërë edhe në drejtim të testimit të personelit ushtar/detar IV, kandidatë për kryerjen e kursit fillestar të N/oficerit, nëpërmjet realizmimit të një procesi korrekt në përzgjedhjen e kandidatëve të këtij kursi. Nuk kanë ngelur jashtë vëmëndjes dhe aktivitetet e veprimtaritë sportive, si kampionati i pingpongut etj.

Gjithcka e realizuar deri më tani në institucionin e KDS, ka patur një qëllim të vetëm, atë të realizimit të misionit, objektivave dhe detyrave të vëna në kuadër të reformimit të gjithanshëm të FA, në funksion të objektivit për të patur një sistem arsimimi ushtarak të plotë e të integruar.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId78514dbb59

Shefi i Shtabit të KDS, Kolonel Selim Troci priti drejtuesin e programit të CULP, N/kol. Priester.

Në kuadër të bashkëpunimit të përbashkët bilateral midis FARSH dhe ushtrisë amerikane,  brënda gjashtëmujorit të parë të këtij viti, do të zhvillohet aktiviteti “Programi i Shkëmbimit Kulturor dhe Gjuhësor i përbashkët i kadetëve amerikanë dhe palës shqiptare”. Për t’i paraprirë realizimit me sukses të këtij aktiviteti, paraditen e sotme, Shefi i Shtabit të KDS, Kolonel Selim Troci, priti në një takim pune drejtuesin e këtij programi, N/kolonel Ted Priester.

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi rreth çështjeve të përgjithshme për zhvillimin e programit CULP-2015, për sigurimin e mbështetjes infrastrukturore, gjuhësore, planit të aktiviteteve të përbashkëta etj. Kolonel Troci u shpreh optimist për mundësinë e shkëlqyer të bashkëpunimit të përbashkët, bashkëpunim i cili ka filluar më herët e që ka sjellë e do të vijojë të sjellë benefice positive të ndërsjellta për të dy vendet, në drejtim të ndërgjegjësimit kulturor, rritjes së aftësive ushtarake dhe gjuhësore etj. Nisur nga eksperiencat e mëparshme, N/kolonel Behar Mara në cilësinë e koordinatorit të palës shqiptare për këtë program është shprehur se; realizimi i këtij programi është vënë në qëndër të vëmëndjes së detyrave kryesore që KDS ka për këtë vit, duke parë dhe mundësinë e implemetimit të aktiviteteve të reja e të larmishme.

Më pas, diskutimet vijuan në institucionin e AFA, QGJH duke u përmbyllur me një vizitë njohëse me mjediset e infrastrukturën e KDS.

Ekipi i Nënoficerëve të Gardës së New Jersey –it, vizitë pune në ANO

Në kuadër të bashkëpunimit me Gardën Kombëtare të New Jersey për zhvillimin e trupës së nënoficerëve, është realizuar një vizitë punë tre ditore në Akademinë e Nënoficerëve.

Gjatë kësaj vizite, ekipi amerikan i përbërë nga tetar Harry Martinez dhe Kapter Jacek Niemynski, u prit nga komandanti i ANO Kolonel Ndricim Sallaku. Përgjatë tre ditëve, ekipi amerikan u njoh me programet për përmirësimin e kurrikulave, me procesin e përzgjedhjes së instruktorëve, mbi trajnimin e tyre dhe procesin e vlerësimit. Gjatë takimeve me instruktorët e akademisë pati diskutime dhe shkëmbim eksperiencash rreth tematikave të sipërpërmendura. 

Ekipi amerikan, vëzhgoi aktivitetin mësimdhënës në Kursin Bazë ku konkretisht po zhvilloheshin lënda taktike, lidership, përgatitja fizike si dhe veprimet e skuadrës në goditje objekti.

Në përfundim të kësaj vizite pune, ekipi amerikan vlerësoi performancën e mësimdhënies në ANO. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId0f7e5568ba

KDS dhe SHT Bunavi, Vlorë, në gadishmëri të plotë për përballimin e emergjencës së përmbytjes në jug të vendit.

Në përbërje të operacioneve të FA në ndihmë të popullsisë së përmbytur në jug të vendit edhe efektivat e KDS nëpërmjet Shkollës së Trupës në Bunavi të Vlorës, kanë qënë në gadishmëri të plotë duke dhënë kontributin e tyre në përballimin e situatës.  SHT Bunavi, me kapacitetet operacionale të deklaruara për përballimin e situatave të emergjencave civile, që nga fillimi i muajit Shkurt janë angazhuar direkt në mbështetje të strukturave të pushtetit vendor për përballimin e situatës së krijuar, shkaktuar nga përmbytjet në qarqet Gjirokastër, Vlorë, Fier dhe Berat, me qëllim shpëtimin e jetës së njerzve, gjësë së gjallë, si dhe mbështetjes së nevojshme për autoritetet vendore të zonës ku ajo operon.

 

Sipas kërkesës dhe në koordinim me organet e pushtetit qëndror të Qarkut Vlorë, e Shtabit të Emergjencës Civile, Shkolla e Trupës mori masat e menjëhershme për angazhimin e forcave dhe mjeteve të saj në operacionet e kërkim-shpëtimit dhe evakuimit të popullsisë kryesisht në Komunën e Novoselës. Kontributi i efektivave të Shkollës së Trupës me rreth 24 forca dhe 4 mjete transporti ka konsistuar konkretisht në: evakuim të popullatës, evakuim të bagëtive të imta dhe bazës ushqimore blegtorale në fshatrat e komunës Novoselë, Poro, Dëllënj, Delisuf etj., shpërndarjen e paketave ushqimore dhe ndihmë mjekësore, zhvendosje të mjeteve dhe pajisjeve të mbetura në zonën e përmbytur si dhe vënie në dispozicion për akomodim të rreth 500 shtretërve në ambientet e saj për personat e prekur nga përmbytjet.

Kontributi i efektivave të Shkollës së Trupës Bunavi, aktualisht është duke vijuar me profesionalziëm dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId041b1406c4

Kursi i Akademisë së Luftës së Forcave Ajrore të Turqisë viziton AFA.

Në kuadër të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes ndërmjet vendit tonë dhe Turqisë, Kursi i Komandës dhe Shtabit në Akademinë e Luftës së Forcave Ajrore të Republikës Turke, i kryesuar nga komandanti i kësaj akademie, gjeneralmajor Rexhep Yuksel, realizoi një vizitë zyrtare dhe kulturore në AFA .Delegacioni turk u prit nga Komandanti i Akademisë së Forcave të Armatosura, Kolonel Idriz Haxhiaj. Pasi i uroi mirëseardhjen vizitorëve turq, Komandanti i AFA, në mjediset e auditoriumit,paraqiti një brifing të shkurtër informues mbi detyrët dhe strukturën e institucionit mësimdhënës, misionin dhe përgjegjësitë, arritjet dhe vizionin për të ardhmen.                      Më parë ekipi turk u prit në një takim kortezie nga SHSHPFA, Gjeneralmajor Jeronim Bazo dhe Zv/SHSHPFA Gjeneralmajor Viktor Bërdo.